Achtergrond Kinderen

Een wijdverbreid misverstand in adoptieland is dat het bij een USA adoptie altijd gaat om “gezonde” kinderen. Veel van de te plaatsen kinderen hebben minimaal een beladen achtergrond en zijn moeilijk plaatsbaar in de USA. Zouden ze dat niet hebben en zijn, dan waren ze niet voor adoptie geplaatst. Zo simpel is het. 

In sommige gevallen kan daarbij ook sprake zijn van special need die zich al dan niet op latere leeftijd kan manifesteren; drugs-, medicijnen en alcohol gebruik tijdens de zwangerschap komen veelvuldig voor. Daarnaast is er ook regelmatig sprake van psychische aandoeningen (al dan niet erfelijk) bij geboorteouders. Hierbij moet je denken aan depressies, bi-polaire stoornissen en aandoeningen in het autistische spectrum. Tenslotte komt vroeggeboorte (vaak ook als gevolg van drugs, drank, medicijn en/of alcohol gebruik) ook met regelmaat voor. 

Drugs, drank en medicijngebruik hoeven niet perse gevolgen te hebben op latere leeftijd. Zeker voor kinderen met een verslavings- achtergrond heeft het opgroeien in een andere omgeving een positieve invloed. Vaak blijkt wel dat de er op latere leeftijd sprake kan zijn van gedragsproblemen en leer- en ontwikkelingsachterstanden die vragen om extra begeleiding, aandacht en een grotere draagkracht bij AAO’s. Overigens geldt bovenstaande niet voor alle kinderen.

AAO’s moeten zich realiseren dat – in tegenstelling tot adopties uit zogenaamde ‘weeshuis landen’ – er relatief veel (medische) informatie beschikbaar is over de biologische ouder(s). Daar waar je dat bij een gebrek aan informatie over biologische achtergrond niet weet en wellicht meer openstaat voor de behoefte van het kind (namelijk een nieuw en veilig thuis). Hierdoor ontstaat er bij voorbaat meer onzekerheid over de mogelijke special need waar een kind mee te kampen kan krijgen. Wij vragen dan ook van onze AAO's een open vizier waar het gaat om het zich laten informeren en het inschakelen van hulp, nu en in de toekomst.