Specifiek karakter USA adopties

Specifiek karakter USA adopties

Open adoptie

Net als bij de Nederlandse adoptieprocedure (een kindje adopteren uit Nederland), heeft ook de Amerikaanse adoptieprocedure in verreweg de meeste gevallen een open karakter.

De rol van de biologische moeder (en soms ook vader) is groot. Niet alleen kiest zij in de meeste gevallen zelf waar ze haar kindje graag wil laten opgroeien, ook blijft er vaak contact in de toekomst. Uiteraard met respect voor alle betrokken partijen, waarbij het belang van het kind leidend is.

Dit betekent dat je als adoptiegezin verplicht bent om via het Amerikaanse adoptiecontact, aan de biologische ouder(s), van tijd tot tijd een update te geven over de ontwikkeling van het kind. In de praktijk onderhouden veel adoptieouders in Nederland goede, persoonlijke contacten met de biologische familie van hun adoptiekindje. Dit varieert van (jaarlijks) terugreizen voor ontmoetingen, skypen, het hebben van telefonisch contact, tot eens in de zoveel tijd een mail of brief sturen.

Voor al onze AAO’s is het belangrijk zich dit te realiseren voordat ze starten met een USA-adoptie. Spannend? Ja! Van belang voor je adoptiekind? Absoluut! Waarbij je kind natuurlijk naarmate hij of zij groter wordt wel een stem heeft in hoe dit contact vorm krijgt.

Achtergronden kinderen

Zowel voor ANW als voor onze Amerikaanse contacten geldt dat het belang van het kind centraal staat. Ongeacht ras, afkomst of achtergrond: ieder kind heeft het recht op te groeien in een veilig en liefdevol gezin waarmee een juridische band voor het leven bestaat.
Uit de USA worden over het algemeen kinderen geplaatst die op het moment van plaatsing medisch gezond zijn maar waarbij in meer of mindere mate sprake kan zijn van een niet in te schatten risico voor de toekomst en mogelijke uitgestelde special needs als gevolg van de achtergronden van de geboorteouders en alles wat er tijdens de zwangerschap is gebeurd. Drugs- en medicijngebruik door de geboortemoeder tijdens de zwangerschap komt veelvuldig voor. Soms is er sprake van (beperkt) alcoholgebruik. Daarnaast is er ook regelmatig sprake van (al dan niet erfelijke) psychische aandoeningen bij geboorteouders. Vroeggeboorte komt ook met regelmaat voor, vaak als gevolg van drugs-, medicijn- en/of alcoholgebruik. Tenslotte geldt ook voor de USA dat er zaken kunnen zijn die operabel/behandelbaar zijn. Uit de USA zien wij weinig tot geen fysieke, medische special needs die zich direct na geboorte openbaren.

AAO’s die ervoor kiezen beschikbaar te zijn voor een plaatsing van een kind uit de USA moeten zich hier van bewust zijn en ervoor openstaan. Zij moeten nu en in de toekomst kunnen en willen inspelen op de behoeften van hun adoptiekind en indien nodig hulp in roepen.

Dit geldt overigens ook voor de adoptiekinderen waarbij tijdens de zwangerschap géén sprake was een belast dossier met een complexe leefstijl. Het leven biedt geen garanties.

ANW verwacht van AAO’s dat zij zich voorafgaand aan en tijdens de procedure verdiepen en blijven verdiepen in de gevolgen van de meest voorkomende achtergronden.

In USA-adoptieprocedures komt vaak veel sociale en medische informatie beschikbaar over de
biologische ouders en over het verloop van de zwangerschap. Het gaat dan om informatie over
de leefomstandigheden, de leefstijl en de sociaal-medische achtergrond van de geboorteouders
tijdens de zwangerschap.

Daarnaast is er vaak ook meer bekend over de medische situatie van de biologische familie: broers en zussen van de biologische ouders, vader en moeder van de biologische ouders en broertjes en zusjes van het te plaatsen kindje.

Met enige regelmaat is de biologische vader volledig uit beeld of is er nauwelijks tot niks bekend over hem en de biologische familie op het moment van plaatsing.

U kunt contact met ons opnemen om het informatieboekje over de achtergronden van de kinderen op te vragen. Ook organiseren wij verdiepende bijeenkomsten over de achtergronden van de kinderen uit de USA waarbij specialisten meer vertellen. Klik hier om naar de agenda te gaan.

Intended Matches en emotionele en financiële onzekerheden

Bij adopties uit de USA hebben de biologische ouders die niet voor hun kindje willen, kunnen of mogen zorgen het recht zelf mee te bepalen of en zo ja, in welk gezin het kindje wordt geplaatst. Om ervoor te zorgen dat ze deze keuze weloverwogen maken, ontvangen ze begeleiding bij het onderzoeken van de opties anders dan adoptie en bij het maken van een toekomstplan voor hun (vaak nog ongeboren) kind. Die begeleiding komt van social workers en/of medewerkers van adoptiebureaus. In veel gevallen leidt deze begeleiding ertoe dat de geboorteouders er toch voor kiezen om het kindje zelf op te voeden, in foster care te plaatsen of door familie te laten grootbrengen. Wanneer dit echter niet de uitkomst is, worden de opties bekeken om het kind te plaatsen voor adoptie.

Het voor geboorte met begeleiding goed nadenken over opties is in het belang van het kind omdat het ertoe kan bijdragen dat de biologische moeder nog enige rust vindt in haar stressvolle en moeilijke situatie.

Bij Nederlandse adopties gebeurt dit op precies dezelfde manier.

Een geboorteouder (zowel de moeder als de vader) heeft vanzelfsprekend het recht om
gedurende de procedure terug te komen op een voorgenomen plaatsingsbesluit. Verreweg de meeste intended matches leiden tot een plaatsing, maar in ongeveer 1 op de 5 gevallen maken biologische ouders een heroverweging of dienen zich andere opties aan (bijvoorbeeld familie die toch aangeeft voor het kindje te willen zorgen). Voor AAO’s vormt dit een financieel en emotioneel risico. Anderzijds is het ook een verzekering; zo weten alle betrokkenen zeker dat de keuze die de geboorteouders op het moment van plaatsing voor hun kind maken in volle overtuiging gemaakt is.

Tijdens de oriëntatie- en intakefase wordt dieper op dit gegeven ingegaan.