Gezamenlijke bekendmaking Stichting Kind en Toekomst en Adoptiestichting A New Way

Gezamenlijke bekendmaking Stichting Kind en Toekomst en Adoptiestichting A New Way

Stichting Kind en Toekomst heeft in oktober 2019 bekend gemaakt haar vergunning voor interlandelijke adoptie in oktober 2020 niet opnieuw te verlengen. Dit besluit is niet lichtvaardig genomen. De afgelopen jaren blijkt dat door de terugloop van het aantal beschikbare aspirant adoptief ouders, de verbeterde jeugdzorg in landen van herkomst en de openheid en draagkracht van beschikbare aspirant adoptief ouders in relatie tot de behoeften van kinderen het aantal plaatsingen terug is gelopen.

Kind en Toekomst heeft in dat kader besloten dat een zelfstandig adoptieprogramma niet langer opportuun is. Recent is Stichting Kind en Toekomst met Adoptiestichting A New Way (hierna ANW) verkennende gesprekken gestart voor de overdracht van de procedures en landen waarmee lopende adoptieprogramma’s bestaan.  Vanzelfsprekend is en wordt dit proces gemonitord door de Nederlandse Centrale Autoriteit Interlandelijke Adoptie.

Voor ANW betekent dit dat de Stichting haar vleugels uit gaat slaan. In de afgelopen jaren heeft ANW een stevig adoptieprogramma vorm gegeven voor volledige bemiddeling vanuit de USA.

Algemene bekendmaking ten aanzien van overname Programma Slowakije

Graag maken Kind en Toekomst en ANW nu bekend dat er overeenstemming is bereikt over de overname van het adoptieprogramma dat Slowakije en Nederland sinds 2004 uitvoeren. Hiervoor is inmiddels toestemming van zowel de Centrale Autoriteit in Nederland als de Centrale Autoriteit in Slowakije.

Concreet komt het erop neer dat;

  1. ANW dit adoptieprogramma openstelt voor  nieuwe Aspirant Adoptief Ouders die beschikken over een actuele Beginsel Toestemming waarvan de openheid en draagkracht past bij de achtergronden van de te plaatsen kinderen. Kind en Toekomst is bereid gevonden in deze opstart fase vanuit hun langjarige kennis en ervaring te ondersteunen bij de opstart.
  2. Belangrijk: Kind en Toekomst blijft zorg dragen voor de progress verplichtingen ten aanzien van de reeds geplaatste kinderen uit Slowakije waarbij is afgesproken dat, indien noodzakelijk of gewenst door Stichting Kind en Toekomst, ANW bereid is deze verplichtingen en de afspraken hierover met de adoptiegezinnen over te nemen.

Indien u zich wilt aanmelden voor de opname van een kindje uit Slowakije kunt u verdere informatie hierover lezen op de website van A New Way !!

Zodra er informatie beschikbaar is ten aanzien van andere landen die worden overgenomen, zullen Kind en Toekomst en ANW dat bekend maken.

Heeft u belangstelling voor het adoptieprogramma Slowakije? 

Indien u belangstelling heeft om als beschikbare Aspirant Adoptief gezin in aanmerking te komen voor een plaatsing uit Slowakije kunt u een email sturen naar ANW (info@anewway.nl).

Dit heeft alleen zin indien;

  1. U een getrouwd man/vrouw stel bent, waarbij geen van de partners eerder getrouwd is geweest
  2. U beschikt over een geldige BT
  3. U denkt dat een plaatsing uit Slowakije bij uw gezinssituatie, openheid en draagkracht past en
  4. U open staat en toestemming heeft voor mogelijk belaste ontstaansgeschiedenis,  niet in te schatten risico’s en mogelijk trauma.

Na ontvangst van de email ontvangt u van ANW Binnen 3 werkdagen nadere informatie over het opstellen van een motivatiebrief.

Deze moet uiterlijk 5 april 2020 per email binnen zijn. Op basis van uw motivatiebrief, uw openheid, draagkracht en toestemming zoals verwoord in uw gezinsrapport vindt er een selectie plaats.  Indien er al eerder een kind uit Slowakije is geadopteerd wordt dat meegewogen in de selectie.  Bij grote belangstelling geldt ook volgorde van ontvangst motivatiebrief. Na deze selectieronde wordt u mogelijk uitgenodigd voor een intakegesprek. Hieraan zijn kosten verbonden. Deze zijn niet restitueerbaar, ook niet wanneer u besluit niet door te gaan en ook niet indien u niet in het programma wordt geaccepteerd. Hou er rekening mee dat de eerste intakegesprekken worden gepland op 15 en 22 april 2020. Indien er onvoldoende geschikte gezinnen belangstelling tonen wordt er opnieuw een oproep gedaan.