Adoptieprogramma USA

Adoptieprogramma USA

Het USA adoptieprogramma heeft een compleet ander karakter dan alle andere adoptieprogramma’s. Dat komt omdat binnen de USA-adopties de adoptiedriehoek al in de procedure een rol speelt: de biologische familie heeft een grote stem in waar het kind terechtkomt en veelal is er ook na plaatsing contact. Het is ook ene procedure die veel vraagt van het inlevingsvermogen en de sensitiviteit van Aspirant Adoptief Ouders omdat zij hele direct, al voor de komst van een kind, de verbinding maken met de achtergrond en leefsituatie van de biologische ouders die een keuze willen maken in het belang van hun kind. Maar het is soms ook ene onzeker procedure omdat er sprake kan zijn van een zogenaamde ‘intended’ match. Dit betekent dat een biologische moeder gedurende haar zwangerschap de opties voor haar kind verkent met professionele begeleiding van organisaties in de USA. Wanneer adoptie de beste optie is, kiest zij vaak al tijdens de zwangerschap het gezin dat past bij de achtergronden en dat zij het beste vindt. Soms blijkt voor of na de bevalling dat de biologische moeder niet met de adoptieplannen door kan of wil gaan. Dat is een emotioneel en financieel risico. Het financiële risico als de intended match niet doorgaat, is bij het aangaan van de intended match overigens inzichtelijk. Omdat de USA een Westersland is met Westerse kostenniveaus zijn de procedurele kosten in de USA hoger.

Tijdens onze oriëntatiebijeenkomsten Adoptieprogramma USA en tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op al deze aspecten. Zie onze agenda voor de komende bijeenkomsten.

In de USA werken wij samen met:

  1. Adoption ARC
  2. Forever Families Through Adoptions
  3. Heart of Adoptions Alliances en
  4. Heartsent

Onze USA partners zijn altijd Haags geaccrediteerd. Dat betekent dat zij allemaal naast dat zij aan nationale wet-en regelgeving en specifieke wet-en regelgeving van de staat waarin gewerkt wordt werken binnen de kaders van het Haags Adoptie Verdrag.
De USA partners ondersteunen biologische ouders bij het verkennen van de opties voor hun kinderen wanneer de ouders zelf niet kunnen, willen of mogen opvoeden maar wel actief betrokken willen zijn bij het onderzoeken van opties en –indien adoptie de beste optie is, het selecteren van het beoogde gezin. Vel van de moeders die zich melden kiezen er uiteindelijk voor om toch zelf op te voeden of krijgen het voor elkaar met behulp van familie of extra ondersteuning.

Tijdens de intakeprocedure besteden wij meer aandacht aan de USA-samenwerkingspartners en geven we actuele uitleg over de werkwijze, de bijdragen die betaald moeten worden, de organisatie en wat je kunt/mag verwachten.

Wie zoeken wij

Wij zoeken Aspirant Adoptief Ouders die open staan voor niet in te schatten risico’s voor de toekomst. Enerzijds omdat de te plaatsen kinderen nagenoeg altijd net geboren zijn en de ontwikkeling nog aan de start staat. Anderzijds omdat er vaak sprake is van een belaste achtergrond met mogelijke gevolgen voor de toekomst die op het moment van plaatsing nog onduidelijk zijn.

Achtergronden kinderen:

De kinderen waarvoor de biologische ouders in samenwerking met het adoptiebureau nieuwe ouders zoeken zijn in nagenoeg alle gevallen pas geboren kinderen. Belaste ontstaansgeschiedenissen, belaste zwangerschappen, early life stress en in sommige gevallen medische aandoeningen vanaf geboorte komen voor . Als gevolg van hun achtergrond laten sommige van deze kinderen op latere leeftijd ontwikkelingsachterstanden of gedragsproblemen zien.

Verblijfsduur:

De verblijfsduur in de USA is normaliter gemiddeld vier tot vijf weken. Daarna reist u met uw kind naar Nederland om vervolgens de finalisation af te wachten. Indien u meer wilt weten over dit adoptieprogramma en of uw profiel aan zou kunnen sluiten verzoeken wij u contact op te nemen via info@anewway.nl